Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quy trình thao tác hệ thống điện - QD 44 năm 2014 của Bộ Công Thương

thao tac he thong dien
Quy trình thao tác... 44 năm 2014 của BCT


HƯỚNG DẪN
Thực hiện Thao tác trong hệ thống điện
(HD thao tác HTĐ số: 9004 12-2018 của SPC)

Căn cứ Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/06/2008 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (QC-12);

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 09/08/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quy trình an toàn điện trong EVN,

Tổng công ty hướng dẫn thực hiện việc thao tác hệ thống điện, như sau:
A.  PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Hướng dẫn này được triển khai và áp dụng thống nhất tại các đơn vị thành viên trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam. Các Công ty liên kết tham khảo Hướng dẫn này để tổ chức triển khai thực hiện trong đơn vị mình.
B.  ĐỊNH NGHĨA, CHỮ VIẾT TẮT
1. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2. Tổng công ty (EVNSPC): Tổng công ty Điện lực miền Nam (ĐLMN).
3. Đơn vị: Công ty Điện lực, Công ty Dịch vụ ĐLMN, Công ty Thí nghiệm điện MN, Công ty CNTT ĐLMN, Công ty Tư vấn Điện MN, Công ty CP Thủy điện MN/miền Trung, Trung tâm CSKH, SCADA và các Ban QLDA.
4. Cơ sở: Điện lực, Đội QLVHLĐCT, Đội Hotline, Phòng/ban, Trung tâm/Phân xưởng/Nhà máy/Xí nghiệp,... trực thuộc trong Đơn vị.
5. Bộ phận Trực vận hành, bao gồm: Trực ca vận hành, Trực ban vận hành, Trực ca Điều độ ĐL/CTĐL, Trực ca điều khiển tại TTĐK.
6. Trưởng ca: là Nhân viên vận hành, chức danh tương đương Trực chính, Trưởng kíp, Phụ trách ca trực trong các ca trực vận hành/điều khiển/điều độ
7. Những chữ, cụm từ viết tắt:
-     TB, ĐD, TBA: Thiết bị, Đường dây, Trạm biến áp
-     TBVH, CTVH: Trực ban vận hành, Ca trực vận hành
-     PCT, PTT: Phiếu công tác, Phiếu thao tác
-     ĐL, CTĐL: Điện lực, Công ty Điện lực
-     TTĐK: Trung tâm Điều khiển
-     Đội QLVHLĐCT: Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế
-     Tổ TTLĐ/QLVHĐD: Tổ Thao tác lưu động/Quản lý vận hành đường dây
-     NMĐ, PXPĐ: Nhà máy điện, Phân xưởng phát điện

I.       QUY ĐỊNH THỰC HIỆN PTT TẠI TỪNG ĐƠN VỊ
Theo Điều 4, Điều 7, Điều 8 và Phụ lục 3 TT-44, quy định về các chức danh, trình tự thực hiện PTT tại từng đơn vị QLVH, điều khiển, điều độ:

Cấp Điều độ CTĐL tổ chức viết, duyệt PTT và chỉ huy thực hiện PTT này khi phải phối hợp thao tác theo trình tự tại nhiều đơn vị (như: Điện lực, Tổ TTLĐ, Tổ QLVH ĐD/TBA 110kV, NMĐ, TTĐK…) hoặc trong trường hợp thao tác xa từ cấp điều độ có quyền điều khiển. Quá trình thực hiện như sau:
a). Viết và duyệt PTT theo kế hoạch
+  Người viết phiếu: Cán bộ phương thức được giao nhiệm vụ
+  Người duyệt phiếu: Trưởng/phó P.Điều độ hoặc người được ủy quyền.
b). Viết và duyệt PTT đột xuất
+  Người viết phiếu: Điều độ viên đương ca tại CTĐL
+  Người duyệt phiếu: Trưởng/phó P.Điều độ; Điều độ viên Phụ trách ca trực, Trưởng ca trực điều độ CTĐL.
c). Thực hiện thao tác
c.1. Trường hợp trong PTT có các đơn vị (nhóm) thao tác thuộc nhiều Trực  ban vận hành/Trực ca điều độ Điện lực, phải phối hợp thực hiện theo trình tự các bước thao tác:
Sau khi duyệt xong PTT, Điều độ CTĐL chuyển (theo Mục II.6 VB này) các tờ PTT này đến các TBVH/Trực ca điều độ ĐL để ra lệnh (trung gian). Theo đó, TBVH/Trực ca điều độ ĐL ghi bổ sung tên Người giám sát, Người thao tác và chuyển tiếp các tờ PTT đến từng đơn vị (nhóm) thao tác để thực hiện. Các chức danh trong PTT được phân rõ tại từng bộ phận Trực vận hành, sau đây:
-     Tờ PTT tại Điều độ CTĐL (lưu giữ 01 tờ trước khi chuyển):
+  Người ra lệnh: Điều độ viên, phụ trách/trưởng ca trực điều độ CTĐL
+  Người nhận lệnh: TBVH/Trực ca điều độ ĐL
+  Người giám sát: Điều độ viên, phụ trách/trưởng ca trực điều độ CTĐL
+  Người thao tác: TBVH/Trực ca điều độ ĐL.
-     Tờ PTT tại TBVH/Trực ca điều độ ĐL (lưu giữ 01 tờ trước khi chuyển):
+  Người ra lệnh và Người nhận lệnh: giống tờ PTT tại điều độ CTĐL
+  Người giám sát: TBVH/Trực ca điều độ ĐL
+  Người thao tác: Trưởng ca trực vận hành thao tác, NV ca trực vận hành thao tác (là người giám sát thao tác tại hiện trường).
-     Tờ PTT của đơn vị (nhóm) thao tác tại hiện trường:
+  Người ra lệnh: TBVH/Trực ca điều độ ĐL
+  Người nhận lệnh: Trưởng ca trực, NV ca trực vận hành thao tác
+  Người giám sát: Trưởng ca trực, NV ca trực vận hành thao tác
+  Người thao tác: NV ca trực vận hành thao tác.
c.2. Trường hợp trong PTT có các đơn vị (nhóm) thao tác thuộc nhiều đơn vị QLVH khác nhau (như: Tổ TTLĐ, Tổ QLVH ĐD/TBA 110kV, NMĐ, TTĐK), phải phối hợp thực hiện theo trình tự các bước thao tác:

Sau khi duyệt xong PTT, Điều độ CTĐL chuyển (theo Mục II.6 VB này) các tờ PTT này đến TTĐK để thực hiện thao tác xa và ra lệnh (nếu có). Theo đó, TTĐK ghi bổ sung tên Người giám sát, Người thao tác và chuyển tiếp đến từng đơn vị (nhóm) thao tác (nếu có bước thao tác tại chỗ). Các chức danh thực hiện trong PTT được phân biệt rõ tại từng bộ phận Trực vận hành, sau đây:
-     Tờ PTT tại Điều độ CTĐL (lưu giữ 01 tờ trước khi chuyển):
+  Người nhận lệnh: NV ca trực, Trưởng ca trực TTĐK

+  Người giám sát: Điều độ viên, phụ trách/trưởng ca trực điều độ
+  Người thao tác: NV ca trực, Trưởng ca trực TTĐK, hoặc Điều độ viên (nếu trực tiếp thao tác xa).

-     Tờ PTT tại Trung tâm Điều khiển (lưu giữ 01 tờ trước khi chuyển):
+  Người ra lệnh: Điều độ viên, phụ trách/trưởng ca trực điều độ CTĐL
+  Người nhận lệnh: NV ca trực, Trưởng ca trực TTĐK
+  Người giám sát: Điều độ viên, phụ trách/trưởng ca trực điều độ
-     Tờ PTT của từng đơn vị (nhóm) thao tác tại hiện trường (nếu có bước thao tác tại chỗ):
+  Người ra lệnh: NV ca trực, Trưởng ca trực TTĐK
+  Người nhận lệnh: Trưởng ca trực Tổ TTLĐ/TBA, Tổ QLVHĐD 110kV
+  Người giám sát: Trưởng ca trực Tổ TTLĐ/TBA, Tổ QLVHĐD 110kV
+  Người thao tác: NV ca trực Tổ TTLĐ/TBA, Tổ QLVHĐD 110kV.
c.3. Các trường hợp PTT có các đơn vị thao tác khác, hoặc khi P.Điều độ thao tác điều khiển xa: Thực hiện tương tự như 02 trường hợp c.1, c.2 nêu trên.
d). Lưu ý: trường hợp nêu tại c.2 như trên, Điều độ A2 thực hiện chức danh Người ra lệnh nếu có thao tác thiết bị thuộc quyền điều khiển của A2.
e). Trong trường hợp Điều độ CTĐL thao tác xa thiết bị 22kV (nếu đang điều khiển xa thiết bị 22kV) mà không thành công, hoặc PTT có đan xen bước thao tác tại chỗ: Điều độ CTĐL chuyển PTT (theo Mục II.6 VB này) và ra lệnh TBVH/Trực ca điều độ ĐL để nhận lệnh thao tác tại chỗ theo PTT này (thực hiện tương tự Mục 1, Mục 2 Văn bản này).
2. Thực hiện PTT tại Điện lực

a). Viết và duyệt PTT theo kế hoạch
+  Người viết phiếu: Nhân viên có quyết định được giao nhiệm vụ viết PTT (như: NV ca trực vận hành thao tác, TBVH/Trực ca điều độ ĐL, CB/NV Đội/Tổ QLVH/Tổng hợp, CB/NV quản lý kỹ thuật tại ĐL…)
+  Người duyệt phiếu: Giám đốc, Phó Giám đốc kỹ thuật ĐL hoặc người được ủy quyền.
..........
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.