Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Kiểm tra an toàn - Biểu mẫu


Biểu mẫu kiễm tra ATVSLĐ

BIÊN BẢN KIỂM TRA AN TOÀN LAO ĐỘNG
TẠI HIỆN TRƯỜNG LÀM VIỆC
(Áp dụng đối với việc kiểm tra do Đơn vị hoặc Tổng công ty thực hiện)
Vào  lúc :  ………giờ …… ngày …… …tháng ……… năm .......
Đoàn kiểm tra ...................................................:  
1. Ông ……………………………Trưởng đoàn
2. Ông ……………………………Thành viên
Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác (hoặc Người giám sát thao tác) tại hiện trường làm việc:
Ông ………
Đội:………………    Cơ sở: ………………
Đã kiểm tra hiện trường làm việc tại trụ số ……………  tuyến ………………
thực hiện công tác (hoặc thao tác) : ………………………
Đoàn kiểm tra có nhận xét đánh giá như sau :
1. Thực hiện các biện pháp an toàn và biện pháp thi công :      
                                                                                                       

           

2. Thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác, phiếu thao tác :                               
                                                                                                    3. Sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn, dung cụ và phương tiện thi công:
                                          
4. Những vấn đề khác và kiến nghị của Đoàn kiểm tra: (Tạm ngưng công việc do vi phạm; thời gian bắt đầu làm việc hợp lý; tổ chức và phân công thực hiện công việc ….)
Họ tên Trưởng đoàn kiểm tra :
…………………………………
 ký tên :
Ý kiến của Người chỉ huy trực tiếp Đơn vị công tác (hoặc Người giám sát thao tác):
Họ tên Người chỉ huy trực tiếp (hoặc Người giám sát thao tác):
……………………………………
 ký tên :
Kết thúc kiểm tra vào  lúc :  ………giờ …… ngày …… …tháng ……… năm ..........
Ý kiến của Trưởng Phòng/Ban AT:


BIÊN BẢN KIỂM TRA
QUẢN LÝ AN TOÀN- VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Áp dụng đối với việc kiểm tra do Đơn vị hoặc Tổng công ty thực hiện)
………………………………, Vào  lúc :  ………giờ …… ngày …… …tháng ……… năm …..trong EVN.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.
Đoàn kiểm tra:....................................................
1. Ông ................................... : Trưởng đoàn
2. Ông ....................................: Thành viên
3. Ông ....................................: Thành viên
Đại diện đơn vị (Cơ sở) được kiểm tra :
- Cơ sở :……………………………………………  
- Đơn vị  : …………………………………………
1.Ông ………
2.Ông ………
3.Ông ………
4.Ông ………
Đã kiểm tra công tác quản lý KTAT tại Đơn vị (Cơ sở) và có nhận xét như sau :
1.   Về đơn vị công tác làm việc tại hiện trường:         
2.   Thực hiện kế hoạch công tác tuần, phiếu công tác, phiếu thao tác và lệnh công tác:
3.   Thực hiện quy định tổ chức và duy trì công tác ATVSLĐ:
a. Tổ chức sinh hoạt hàng ngày:   
   


b. Tổ chức kiểm điểm đánh giá hàng tuần, hàng tháng, hàng quý:

c. Công tác kiểm tra ATLĐ tại hiện trường làm việc và công tác quản lý ATVSLĐ của các cấp: 


d. Những quy định khác :Ký nháy sang trang :      - Trưởng đoàn : ………………..     - Đại diện Đơn vị (Cơ sở) : ……………………..               

4.   Quản lý phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn và thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, dụng cụ và phương tiện thi công:

5.   Việc triển khai thực hiện các quy trình, quy định, văn bản thông báo, chỉ đạo của các cấp về ATVSLĐ:
Xem chi tiết các hạng mục và kết quả thực hiện theo bảng Phụ lục lập ngày                  
6.   Những vấn đề khác như kiến nghị về ATVSLĐ; thực hiện kế hoạch ATVSLĐ;thực hiện phương án phòng chống TNLĐ; quản lý vị trí nguy hiểm trên lưới điện, ...:7.   Kiến nghị của Đoàn kiểm tra :Họ tên Trưởng đoàn kiểm tra : ………………………………
 ký tên :
8.    Ý kiến của Đại diện Đơn vị (Cơ sở) được kiểm tra :

Họ tên Đại diện đơn vị (Cơ sở) : ………………………………………
 ký tên :
Kết thúc kiểm tra vào  lúc :  ………giờ …… ngày …… …tháng ……… năm .........

Ý kiến của Trưởng Phòng/Ban AT:


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.