Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Báo cáo KTAT hàng tháng


Thực hiện theo Quyết định số 4116/QĐ-EVN SPC ngày 31/12/2015, 
theo điều 17 về công tác kiểm điểm báo cáo ATLĐ hàng tháng.


(Các CBAT truy cập vào Đơn vị vào chọn tháng báo cáo, chỉnh sửa số liệu báo cáo năm 2019. 
Các trang báo cáo 2018 đã được lưu trữ.)


<< Xem báo cáo năm trước >>
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.