Thứ Ba, tháng 11 13, 2018

Tiển phẩm - An toàn và Hạng phúc - 2018 - PCTG

an toàn

Tháng năm quốc gia an toàn vệ sinh lao động,
Mỗi người công nhân thi đua lập thành tích.
An toàn Phòng cháy cơ quan và xí nghiệp,
An toàn dòng điện thắp sáng Tỉnh nhà Tiền Giang.
....

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY