Thứ Bảy, tháng 11 10, 2018

Code web Ẩn thư mục tren máy tính - Không cho Copy dữ liệu Web
***An thu mục may tinh - ITCode không cho Copy dữ liệu trên trang web (Dán vào html của bài viết)

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<script language='JavaScript1.2'>
function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")
//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>
</b:if>


.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY