Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Mẫu 5 LCT

(Trở về mục lục QTATĐ)
Mẫu 5. LỆNH CÔNG TÁC
TÊN ĐƠN VỊ 
          LỆNH CÔNG TÁC             Số: ……/……/……
A. Phần lưu giữ của người ra lệnh
1. Cấp cho
1.1. Người chỉ huy trực tiếp (Người thi hành lệnh): …………………………………Bậc ATĐ ……/5
1.2. Nhân viên đơn vị công tác, gồm: …… người:
Thuộc (Công ty, Phân xưởng v.v) …………………………………………………………………………
Danh sách nhân viên đơn vị công tác và thay đổi người (nếu có):

TT
Họ, tên
Bậc ATĐ
1

/5


/5/5

1.3. Địa điểm (hoặc thiết bị) tiến hành công tác: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………1.4. Nội dung công tác: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.5. Điều kiện về an toàn điện để tiến hành công việc: ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.6. Thời gian bắt đầu làm việc theo kế hoạch, từ ……giờ……phút, ngày……/……/……
Người ra Lệnh công tác (ký, ghi họ, tên):  ………………………………
 

B. Phần giao cho người chỉ huy trực tiếp (người thi hành lệnh) để thực hiện công việc
TÊN ĐƠN VỊ 
         LỆNH CÔNG TÁC          Số: ……/……/……
1. Cấp cho
1.1. Người chỉ huy trực tiếp (Người thi hành lệnh): …………………………………Bậc ATĐ ……/5
1.2. Nhân viên đơn vị công tác, gồm: …… người:
Thuộc (Công ty, Phân xưởng v.v) ………………………………………………………………………
Danh sách nhân viên đơn vị công tác và thay đổi người (nếu có):
TT
Họ, tên
Bậc ATĐ
Đến làm việc
Rút khỏi
Thời gian
(giờ, ngày, tháng)
Ký tên
Thời gian
(giờ, ngày, tháng)
Ký tên
1

/5

/5


/5
1.3. Địa điểm (hoặc thiết bị) tiến hành công tác: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.4. Nội dung công tác: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5. Điều kiện về an toàn điện để tiến hành công việc: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.6. Thời gian bắt đầu làm việc theo kế hoạch, từ ……giờ……phút, ngày……/……/……
Người ra Lệnh công tác (ký, ghi họ, tên): ………………………………
2. Thi hành lệnh
2.1. Người chỉ huy trực tiếp (Người thi hành lệnh) (ký, ghi họ, tên): ……………………………… Bậc ATĐ ……/5
2.2.Người giám sát an toàn điện (ký, ghi họ, tên (nếu có)): …………………………… thuộc đơn vị (ghi tên đơn vị cử  NGSATĐ) ……………………………………………………………………………………                                                  
2.3. Trình tự công việc và biện pháp an toàn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc công việc
TT
Trình tự công việc
Biện pháp an toàn
Thời gian
Bắt đầu
Kết thúc
1

3. Kết thúc công tác
Đơn vị công tác kết thúc, làm xong công việc lúc……giờ ……, ngày ……/……/……
Người chỉ huy trực tiếp (Người thi hành lệnh) đã báo cho ông (bà): ……………………………………  Chức danh (Người ra lệnh hoặc Trưởng ca trực vận hành-nếu đơn vị QLVH cấp lệnh): …….……………… ……………………………………………………………………………………………………………
Người chỉ huy trực tiếp (Người thi hành lệnh) (ký và ghi họ, tên): …………………………………….. 
 

Đã kiểm tra hoàn thành Lệnh, ngày ……/……/……
Người ra Lệnh công tác (ký và ghi họ, tên): ………………………………

*Ghi chú:
1. Người cấp Lệnh chỉ ghi số lượng người và họ, tên nhân viên của toàn đơn vị công tác. Nhân viên đơn vị công tác ghi thời gian đến (hoặc rút khỏi khi đang làm việc) và ký.
2. Phần trình tự công việc và Biện pháp an toàn đã thực hiện phải được ghi đầy đủ tên, nội dung công việc, địa điểm, những biện pháp an toàn đơn vị công tác đã thực hiện, người ra lệnh thay đổi, bổ sung thêm công việc, nơi làm việc, nghỉ giải lao v.v.
3. Lệnh công tác có thể lập thành quyển để lưu giữ phần cuống nơi người ra lệnh.
4. Trong quá trình làm việc nếu có thay đổi thì người chỉ huy trực tiếp chỉ cần báo lại cho Người ra lệnh công tác biết.
Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.