Kỹ thuật điện - Kỹ thuật an toàn và Xã hội tự nhiên - Kỹ thuật điện - Kỹ thuật an toàn và Xã hội tự nhiên ...

Menu

Điều 93

(Trở về mục lục QTATĐ)
Điều 93. Ngăn ngừa va chạm
Khi làm việc có sử dụng xe chuyên dùng, người chỉ huy trực tiếp không được phép cho nhân viên đơn vị công tác đi vào vùng nguy hiểm của xe chuyên dùng.

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.