Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 67

(Trở về mục lục QTATĐ)
Điều 67. Những loại công việc làm gần đường dây đang vận hành
Công việc làm gần đường dây đang vận hành bao gồm:
1. Làm việc trên đoạn đường dây đã cắt điện, nhưng giao chéo với đường dây đang vận hành.
2. Làm việc trên đoạn đường dây đã cắt điện nhưng có chiều dài từ 2,0 km trở lên đi bên cạnh hoặc song song và cách đường dây đang vận hành với khoảng cách nhỏ hơn quy định như sau:
Cấp điện áp đường dây (kV)
Khoảng cách nhỏ hơn  (m)
110
100
220
150
500
200
3. Làm việc trên đường dây đã cắt điện nhưng đi chung cột với đường dây đang vận hành.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.