Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 58

(Trở về mục lục QTATĐ)
Điều 58. Làm việc trên máy cắt
        1. Khi tiến hành công việc trên máy cắt phải:
Có lệnh cho phép tách máy cắt khỏi vận hành của cấp điều độ có quyền điều khiển;
Cắt nguồn điều khiển máy cắt;
Cắt các dao cách ly trước và sau máy cắt;
Treo biển cảnh báo “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc” vào khóa điều khiển máy cắt. 
2. Khi tiến hành thử, điều chỉnh việc đóng, cắt máy cắt, người chỉ huy trực tiếp được phép cấp điện vào nguồn điều khiển nhưng phải được sự đồng ý của nhân viên vận hành.3. Cấm sửa chữa ở các máy cắt đang vận hành.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.