Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Vòng lặp For và hàm Range, Cells

Vòng lặp For và hàm Range, Cells và DIM i As Long , j As Long (khai bao biến) trong trên Excel
Lưu ý:
Khai báo biến thì phải dùng Dim chứ bạn.
Dim a as int
a="abc"

Khác hắn tự dưng có đoạn:
a="abc" <= Lỗi, ko hiểu a ở đâu ra 

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.