Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Biên bản kiểm tra hiện trường đơn vị ngoài

...

BIÊN BẢN KIỂM TRA AN TOÀN LAO ĐỘNG
TẠI HIỆN TRƯỜNG LÀM VIỆC
(Áp dụng đối với việc kiểm tra do Đơn vị ngoài ngành điện công tác)
Vào  lúc :  ………giờ …… ngày …… …tháng ……… năm .......     – Tại: ………………………….
Đoàn kiểm tra ...................................................:  
1. Ông ……………………………Trưởng đoàn
2. Ông ……………………………Thành viên
Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác (hoặc Người giám sát thao tác) tại hiện trường làm việc:
Ông ……… ……………………………………..
Ông ……… ……………………………………..
Đội:………………    Cty: ……………… ………
Đã kiểm tra hiện trường làm việc tại trụ số ……………  tuyến ……………… ………………………
thực hiện công tác (hoặc thao tác) : ………………………………………………………………………..
Đoàn kiểm tra có nhận xét đánh giá như sau :
1. Thực hiện các biện pháp an toàn và biện pháp thi công theo PATC:      
                                                                                                       

           

2. Thực hiện phiếu công tác và thủ tục đăng ký làm việc, năng lực, nhân sự công tác:                               
                                                                                                    3. Sử dụng trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và phương tiên thi công:
                                          
4. Những vấn đề khác và kiến nghị của Đoàn kiểm tra: (Tạm ngưng công việc do vi phạm; thời gian bắt đầu làm việc hợp lý; tổ chức và phân công thực hiện công việc ….)


Đoàn kiểm tra:
…………………………………
 ký tên :
Ý kiến của Người chỉ huy trực tiếp Đơn vị công tác (hoặc Người giám sát):
Họ tên Người chỉ huy trực tiếp (hoặc Người giám sát thao tác):
……………………………………
 ký tên :
Kết thúc kiểm tra vào  lúc :  ………giờ …… ngày …… …tháng ……… năm ..........

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.