Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Code web - Trang tính và cách thực hiện - Excel1./ Vào trang tính:
2./ Vào Ô Bảo vệ trang tính.
3./ Đặt tên Bảo vệ TT
4./ Check vào Ô: Ngoại trừ 1 số Ô nhất định.
5./ Gõ vào khung cho Dòng cột.
     Ví dụ:
         *  B5: G5
         * A12: F15
         * D16: D21
          .................
Và làm tất cả những Ô muốn cho phép người khác làm, chỉnh sửa.

Phân quyền, cho phép các Ô đã ghi như trên. Chọn "Chỉ Tôi"
6./ Ok đã xong.
************
Ghi chú:
    Tức là cả trang tính bình thường thì người khác chỉ vào xem : "CHỈ XEM"
    Khi chọn các Ô như trên thì nguười khác có quyền vào đó làm việc, chỉnh sửa.
    - Người khác không được XÓA trang tính Dòng, Cột. Vì đã khóa không cho phép.
************
  Bài thứ 2:  sẽ nói về chó phép đia chỉ Email vào làm viêc và phân quyền.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.