Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Hoc EXCEL va HTML


EXCEL
                

*******************************************************

*/ Tao Khung Word:            <div style="border: 1px solid blue; color: black; height: 480px; margin: 10px 0; overflow:  auto; padding: 10px; text-align: left; width: 600px;">


*/           Nội dung              </div> Bài viết </div> Code./ Hướng dẫn tạo banner quảng cáo trượt dọc 2 bên website/Blogspot Dạng này là dạng 2 banner ở 2 bên website/Blogspot. Khi kéo chuột xuống thì 2 banner sẽ trượt theo (banner trượt rất êm, ko dựt dựt gây nhức mắt cho người đọc/khách hàng). Cách thực hiện như sauĐối với website: Đối với Blogspot Bước 1: Đăng nhập vào Blog Bước 2: Vào phần quản trị Blog ---> chọn Bố cục Bước 3: Chọn Thêm tiện ích Bước 4: Chọn HTML\Javascripts<div id = "divAdRight" style = "DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px"> <a href="http://www.hoangluc16.com/"> <img src =" https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj677KZZY3M6lClXKA3_S1b9d3m1zyU9tZhH4PHgevUNdkr6lNaMwOg_VKNjt66ByBQ8K7u94tibHP6kxfZdpSJ7za3X9ek65ud69L3RRwvQYDbS19VeWfF9ckM3uCt7HYw9wqWbSpAwBs/s320/0123.jpg "width =" 125 "/> </a>
</ div>
<div id = "divAdLeft" style = "display: none; position: absolute; TOP: 0px">
<a href="
</ div> <div id = "divAdLeft" style = "display: none; position: absolute; TOP: 0px"> <a href=" </ div> <div id = "divAdLeft" style = "display: none; position: absolute; TOP: 0px"> <a href=" </ div> <div id = "divAdLeft" style = "display: none; position: absolute; TOP: 0px"> <a href="http://www.hoangluc16.com/ "> <img src =" https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj677KZZY3M6lClXKA3_S1b9d3m1zyU9tZhH4PHgevUNdkr6lNaMwOg_VKNjt66ByBQ8K7u94tibHP6kxfZdpSJ7za3X9ek65ud69L3RRwvQYDbS19VeWfF9ckM3uCt7HYw9wqWbSpAwBs/s320/0123.jpg "width =" 125 "/> </a>
</ div>
<script>
chức năng FloatTopDiv ()
{
startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW) / 2) -LeftBannerW-LeftAdjust, startLY = TopAdjust + 80;
startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW) / 2) + MainContentW + RightAdjust, khởi động = TopAdjust + 80;
var d = tài liệu;
chức năng ml (id)
{
var el = d.getElementById? d.getElementById (id): d.all? d.all [id]: d.layers [id];
el.sP = function (x, y) {this.style.left = x 'px'; this.style.top = y + 'px';};
el.x = startRX;
el.y = startry;
trả lại el;
}
function m2 (id)
{
var e2 = d.getElementById? d.getElementById (id): d.all? d.all [id]: d.layers [id];
e2.sP = function (x, y) {this.style.left = x + 'px'; this.style.top = y + 'px';};
e2.x = startLX;
e2.y = bắt đầu;
trả lại e2;
}
window.stayTopLeft = function ()
{
if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
var pY = document.documentElement.scrollTop;
else if (document.body)
var pY = document.body.scrollTop;
nếu (document.body.scrollTop> 30) {startly = 3; startry = 3;} khác {startLY = TopAdjust; startRY = TopAdjust;};
ftlObj.y + = (pY + startry-ftlObj.y) / 16;
ftlObj.sP (ftlObj.x, ftlObj.y);
ftlObj2.y + = (pY + startLY-ftlObj2.y) / 16;
ftlObj2.sP (ftlObj2.x, ftlObj2.y);
setTimeout ("stayTopLeft ()", 1);
}
ftlObj = ml ("divAdRight");
// stayTopLeft ();
ftlObj2 = m2 ("divAdLeft");
stayTopLeft ();
}
hàm ShowAdDiv ()
{
var objAdDivRight = document.getElementById ("divAdRight");
var objAdDivLeft = document.getElementById ("divAdLeft");
if (document.body.clientWidth <1000)
{
objAdDivRight.style.display = "none";
objAdDivLeft.style.display = "không";objAdDivRight.style.display = "block";
objAdDivLeft.style.display = "block";
FloatTopDiv ();
}
}
</ script>
<script>
document.write ("<script type = 'text / javascript' language = 'javascript'> MainContentW = 1000; 
</ div> <script> chức năng FloatTopDiv () { startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW) / 2) -LeftBannerW-LeftAdjust, startLY = TopAdjust + 80; startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW) / 2) + MainContentW + RightAdjust, khởi động = TopAdjust + 80; var d = tài liệu; chức năng ml (id) { var el = d.getElementById? d.getElementById (id): d.all? d.all [id]: d.layers [id]; el.sP = function (x, y) {this.style.left = x 'px'; this.style.top = y + 'px';}; el.x = startRX; el.y = startry; trả lại el; } function m2 (id) { var e2 = d.getElementById? d.getElementById (id): d.all? d.all [id]: d.layers [id]; e2.sP = function (x, y) {this.style.left = x + 'px'; this.style.top = y + 'px';}; e2.x = startLX; e2.y = bắt đầu; trả lại e2; } window.stayTopLeft = function () { if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) var pY = document.documentElement.scrollTop; else if (document.body) var pY = document.body.scrollTop; nếu (document.body.scrollTop> 30) {startly = 3; startry = 3;} khác {startLY = TopAdjust; startRY = TopAdjust;}; ftlObj.y + = (pY + startry-ftlObj.y) / 16; ftlObj.sP (ftlObj.x, ftlObj.y); ftlObj2.y + = (pY + startLY-ftlObj2.y) / 16; ftlObj2.sP (ftlObj2.x, ftlObj2.y); setTimeout ("stayTopLeft ()", 1); } ftlObj = ml ("divAdRight"); // stayTopLeft (); ftlObj2 = m2 ("divAdLeft"); stayTopLeft (); } hàm ShowAdDiv () { var objAdDivRight = document.getElementById ("divAdRight"); var objAdDivLeft = document.getElementById ("divAdLeft"); if (document.body.clientWidth <1000) { objAdDivRight.style.display = "none"; objAdDivLeft.style.display = "không";


objAdDivRight.style.display = "block"; objAdDivLeft.style.display = "block"; FloatTopDiv (); } } </ script> <script> document.write ("<script type = 'text / javascript' language = 'javascript'> MainContentW = 1000;  </ div> <script> chức năng FloatTopDiv () { startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW) / 2) -LeftBannerW-LeftAdjust, startLY = TopAdjust + 80; startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW) / 2) + MainContentW + RightAdjust, khởi động = TopAdjust + 80; var d = tài liệu; chức năng ml (id) { var el = d.getElementById? d.getElementById (id): d.all? d.all [id]: d.layers [id]; el.sP = function (x, y) {this.style.left = x 'px'; this.style.top = y + 'px';}; el.x = startRX; el.y = startry; trả lại el; } function m2 (id) { var e2 = d.getElementById? d.getElementById (id): d.all? d.all [id]: d.layers [id]; e2.sP = function (x, y) {this.style.left = x + 'px'; this.style.top = y + 'px';}; e2.x = startLX; e2.y = bắt đầu; trả lại e2; } window.stayTopLeft = function () { if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) var pY = document.documentElement.scrollTop; else if (document.body) var pY = document.body.scrollTop; nếu (document.body.scrollTop> 30) {startly = 3; startry = 3;} khác {startLY = TopAdjust; startRY = TopAdjust;}; ftlObj.y + = (pY + startry-ftlObj.y) / 16; ftlObj.sP (ftlObj.x, ftlObj.y); ftlObj2.y + = (pY + startLY-ftlObj2.y) / 16; ftlObj2.sP (ftlObj2.x, ftlObj2.y); setTimeout ("stayTopLeft ()", 1); } ftlObj = ml ("divAdRight"); // stayTopLeft (); ftlObj2 = m2 ("divAdLeft"); stayTopLeft (); } hàm ShowAdDiv () { var objAdDivRight = document.getElementById ("divAdRight"); var objAdDivLeft = document.getElementById ("divAdLeft"); if (document.body.clientWidth <1000) { objAdDivRight.style.display = "none"; objAdDivLeft.style.display = "không";

objAdDivRight.style.display = "block"; objAdDivLeft.style.display = "block"; FloatTopDiv (); } } </ script> <script> document.write ("<script type = 'text / javascript' language = 'javascript'> MainContentW = 1000;  </ div> <script> chức năng FloatTopDiv () { startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW) / 2) -LeftBannerW-LeftAdjust, startLY = TopAdjust + 80; startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW) / 2) + MainContentW + RightAdjust, khởi động = TopAdjust + 80; var d = tài liệu; chức năng ml (id) { var el = d.getElementById? d.getElementById (id): d.all? d.all [id]: d.layers [id]; el.sP = function (x, y) {this.style.left = x 'px'; this.style.top = y + 'px';}; el.x = startRX; el.y = startry; trả lại el; } function m2 (id) { var e2 = d.getElementById? d.getElementById (id): d.all? d.all [id]: d.layers [id]; e2.sP = function (x, y) {this.style.left = x + 'px'; this.style.top = y + 'px';}; e2.x = startLX; e2.y = bắt đầu; trả lại e2; } window.stayTopLeft = function () { if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) var pY = document.documentElement.scrollTop; else if (document.body) var pY = document.body.scrollTop; nếu (document.body.scrollTop> 30) {startly = 3; startry = 3;} khác {startLY = TopAdjust; startRY = TopAdjust;}; ftlObj.y + = (pY + startry-ftlObj.y) / 16; ftlObj.sP (ftlObj.x, ftlObj.y); ftlObj2.y + = (pY + startLY-ftlObj2.y) / 16; ftlObj2.sP (ftlObj2.x, ftlObj2.y); setTimeout ("stayTopLeft ()", 1); } ftlObj = ml ("divAdRight"); // stayTopLeft (); ftlObj2 = m2 ("divAdLeft"); stayTopLeft (); } hàm ShowAdDiv () { var objAdDivRight = document.getElementById ("divAdRight"); var objAdDivLeft = document.getElementById ("divAdLeft"); if (document.body.clientWidth <1000) { objAdDivRight.style.display = "none"; objAdDivLeft.style.display = "không";
objAdDivRight.style.display = "block"; objAdDivLeft.style.display = "block"; FloatTopDiv (); } } </ script> <script> document.write ("<script type = 'text / javascript' language = 'javascript'> MainContentW = 1000; LeftBannerW = 125RightBannerW = 125 ; LeftAdjust = 5 ; RightAdjust = 5 ; TopAdjust = 10 ; ShowAdDiv (); window.onresize = ShowAdDiv ;; <\ / script> ");

</ script>

</ script> </ script> </ script>Chú ý: Phía cuối đoạn code có vài thông số bạn tham khảo thêm để chỉnh sữa cho phù hợp với website/blogspot của bạn*********************Hoc the WEB html*********************
*/       Tao bang TABLB:
http://streampow.net/tu-hoc-html-css-javascript-22/tao-bang-table-trong-html-69.html


*/    Đóng khung bai viet:<div style="Thuộc tính của khung">


*/       Dong khung Bo Tròn góc:<div style="border:2px solid green;padding:10px;border-radius:15px;"> Bài viết</div>


*/     Noi dung vao Class:<div class="noibat"> Nội dung cần làm nổi bật </div>


*/     Tao mat khau bai viet:·       <script>·       var password = 'Password cua Tui'·       password=prompt('Please enter the password to enter this site:','');·       if (password != 'Password cua Tui') {·       location.href='Redirect-URL-Here'}·       </script>


*/     Chia Main body thanh 2 phan:
http://thuthuatgood.blogspot.com/2012/01/chia-main-body-thanh-2-hay-nhieu-cot.html
  

*/     Widget ngoai trang chu….http://thuthuatgood.blogspot.com/2011/03/hien-thi-widget-chi-o-trang-chu-hoac.html

*/     Tim hieu ve duong vien Main???Cách sử dụng đường viền (border) trong CSS - Đức Anh Plushttps://www.ducanhplus.com/2013/09/cach-su-dung-duong-vien-border-trong-css/4 thg 9, 2013 - Lưu ý là: Nếu bạn chưa quy định kiểu đường viền (border-style) thì nó vẫn không hiệnđường viền lên cho bạn. Để hiện được hộp như này, code đầy đủ phải là: div { border-width: 3px; border-style: solid; width: 400px; height: 300px; } Trước khi tìm hiểu các kiểu đường viền, hãy xem cách thay đổi màu cho ...==================================================

*/ Bạn vào phần chỉnh sửa code và chỉ cần thêm phần code phía dưới lên trên thẻ đóng </body>Bước 5: Dán (paste) đoạn code bên dưới vào phần nội dungBước 6: bấm Lưu để hoàn tất

·                LeftBannerW = 125: độ rộng của banner bên trái·                RightBannerW = 125: độ rộng của banner bên phải·                LeftAdjust = 5: khoảng cách từ mép trái trang web đến banner·                RightAdjust = 5: khoảng cách từ mép phải trang web đến banner·                TopAdjust = 10: khoảng cách từ mép trên trang web đến banner
******************
Code: Thích trang 2<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/Hoangluc-Sky-525333407852546/" data-tabs="timeline" data-width="340" data-height="270"data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"><blockquotecite="https://www.facebook.com/Hoangluc-Sky-525333407852546/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/Hoangluc-Sky-525333407852546/">Hoangluc Sky</a></blockquote></div>
Code: Thích trang 1.<div><iframesrc="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/webanhyeu/&amp;width=300&amp; height=270" ;height: 270px;width: 300px;background:#fff;"></iframe></div>
***************************


*/ Dua bai viet vao KHUNG:<iframe  src="https://docs.google.com/file/d/0B8sStMf3Y7dAcVVGQldEMnpMaGc/preview" height="480" width="600"></iframe >

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.