Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Rủi ro, Tài liêu phân tích đánh giá tủi ro, Tai nạn lao động - 1001

   Click here.Phân tích rủi ro: Mặc dù không thể hiện nhiều thông tin hữu ích, nhưng những người quản lý cần những thông tin này để biết về thực trạng công tác an toàn sức khỏe ở doanh nghiệp. Họ sẽ sử dụng chúng để đánh giá việc thực hiện công tác an toàn và sức khỏe của doanh nghiệp để so sánh với các doanh nghiệp khác.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.