Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quy trình an toàn điện - Quyết định số: 1157 /QĐ EVN ngày 19/12/2014

Click here... Tải về để sử dụng liên kết

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1157 /QĐ-EVN
Hà Nội, ngày 19  tháng 12  năm 2014
    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình An toàn điện
trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM


Căn cứ Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
            Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;
            Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (QCVN 01: 2008/BCT) của Bộ Công Thương;
            Theo đề nghị của Trưởng Ban An toàn,
QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình An toàn điện” trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Điều 2. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế cho Quy trình An toàn điện ban hành theo Quyết định số 1186/QĐ-EVN ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
            Điều 3. Các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổng hợp, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ của Hội đồng thành viên, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các công ty con, công ty liên kết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KTAT và MTCN-Bộ CT (b/cáo);
- Hội đồng thành viên (b/cáo);
- Công đoàn ĐLVN;
- Lưu VT, AT.
TỔNG GIÁM ĐỐC
 Phạm Lê Thanh
(Đã ký)

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.