Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phân công CBAT chuyên trách và Bán chuyên trách

Click here...

Hiện nay, Công ty đã phân công một cán bộ an toàn bán chuyên trách cho mỗi Đội Quản lý  khu vực An Thái Trung, Hậu Mỹ Bắc, Long Định.
Để Cán bộ an toàn bán chuyên trách nói trên có thể hoạt động hiệu quả Công ty hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể của các cán bộ này như sau:
a.     Thực hiện theo Quy định tổ chức quản lý và thực hiện công tác an toàn lao động ban hành kèm theo quyết định số 795  /QĐ-EVN SPC  ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam:
+       Thường xuyên tham dự hoặc theo dõi, kiểm tra việc sinh hoạt an toàn hàng ngày, hàng tuần của Tổ QLVH, các ca trực vận hành
+       Kiểm tra ATLĐ tại hiện trường làm việc của các đơn vị công tác tối thiểu 4lần/tháng; trong đó ít nhất 01 lần/tháng có kết hợp hướng dẫn các biện pháp an toàn, trình tự thực hiện công việc và giám sát an toàn cho đơn vị công tác ngay tại hiện trường làm việc vào đầu giờ.
+       Kiểm tra công tác quản lý ATVSLĐ tại Tổ QLVH 1 lần/tháng.
+       Quản lý, theo dõi và đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện kiến nghị về ATVSLĐ có liên quan đến Đội.
+       Hàng tháng kết quả thực hiện kiến nghị về ATVSLĐ trình Đội trưởng để báo cáo về Điện lực.
+       Hàng tháng tham mưu cho Đội trưởng để tổ chức kiểm điểm, đánh giá và rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác ATVSLĐ để có biện pháp khắc phục kịp thời, đồng thời bàn kế hoạch công tác cho tháng tới.

b.     Thực hiện theo Qui định thực hiện công tác quản lý các vị trí nguy hiểm trên lưới điện ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ-EVN SPC ngày 10/01/2011 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam......

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.