Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

PCT danh cho Hotline - Phiếu công tác


( MẪU PHIẾU CÔNG TÁC HOTLINE)     ĐIỆN LỰC ..........


PHIẾU CÔNG TÁCSố: …../ngày/tháng/năm
ĐỘI QLVH


                                   
1. Cấp cho:
1.1. Người lãnh đạo công việc (nếu có): ……………………………………….. Bậc AT: …/5
1.2. Người chỉ huy trực tiếp:  Nguyễn Thanh Phong hoặc Hồ Quốc Thái   . Bậc AT: 5/5
1.3. Nhân viên đơn vị công tác: (ghi số luợng người):   .... người (Kể cả người CHTT).
            Thuộc (Công ty, Phân xưởng v.v): Đội thi công sửa chữa điện nóng
1.4. Địa điểm công tác:  Từ trụ ... đến ... Nhánh rẽ 47...., tuyến 47......, đường ................, xã ............., Huyện ........., tỉnh Tiền Giang.
1.5.    Nội dung công tác:
-        Công việc 1................................................
-        Công việc 2................................................

1.6.Thời gian theo kế hoạch:
- Bắt đầu công việc: ... giờ 00 phút, ngày ... tháng ... năm 20.....
- Kết thúc công việc: .... giờ 00 phút, ngày ... tháng ... năm 20.....
1.7. Điều kiện về an toàn điện để tiến hành công việc (ghi rõ cắt điện một phần hay hoàn toàn thiết bị, đường dây, đoạn đường dây):
- OFF relay 79 của Recloser ........ tại trụ ...... Trạm TG ...........
- OFF relay 79 của Recloser ........ tại trụ ...... tuyến 47x YY.
1.8. Các đơn vị QLVH khác có liên quan đến công việc (Đơn vị cấp Giấy phối hợp cho phép):
Không có
1.9. Người giám sát an toàn điện (nếu có): …… Dương Quốc Nam …… Bậc ATĐ 5/5
1.10. Người cho phép: …………………………………………………… Bậc ATĐ …/5
Phiếu công tác cấp ngày: …………………………………….……..……

Người cấp phiếu (ký và ghi họ, tên):  …………………………………..– Ký tên:……………

2. Cho phép làm việc và tiếp nhận nơi làm việc:
2.1. Những thiết bị, đường dây, đoạn đường dây đã cắt điện:
- OFF relay 79 của Recloser ........ tại trụ ...... Trạm TG ...........
- OFF relay 79 của Recloser ........ tại trụ ...... tuyến 47x YY.
- Không cắt điện cao áp và hạ áp.

Đã tiếp đất tại: Không.
Đã làm rào chắn và treo biển báo tại:  Rào chắn và biển công trường khu vực làm việc.
2.2. Phạm vi được phép làm việc:
Từ trụ ... đến ... Nhánh rẽ 47....., tuyến 47...., đường ................, xã ............., Huyện ............................, tỉnh Tiền Giang.
…………………………………………..….…………………………………………………..
2.3. Cảnh báo, chỉ dẫn các yếu tố nguy hiểm thiết yếu để đảm bảo an toàn cho đơn vị công tác:
- Lưu ý kiểm tra 2 trụ trước và sau vị trí trụ làm việc để tránh tuột dây, nghiêng trụ, trong quá trình thực hiện công tác.
- Lưu ý phương tiện giao thông do đường hẹp.
- Trường hợp đang trong quá trình thi công bị mất điện trung áp, đơn vị thi công tạm ngừng công tác, chờ xử lý và thông báo lại.
-  Đơn vị thi công thực hiện công tác theo phương án thi công số:...................................... đã được phê duyệt.
-  
2.4. Người chỉ huy trực đã kiểm tra và làm pháp an toàn tại hiện trường:
-  Đã kiểm tra “đúng và đủ” các mục 2.1, 2.2, 2.3;
-  Đã lập rào chắn xung quanh các xe, khu vực làm việc.
-  Đã đặt biển cảnh báo “công trường” hai đầu đoạn công tác.
-  Đã đặt biển báo hiệu “đường hẹp”.
-  Đã kiểm tra các vị trí  xung quanh và các trụ điện liền kề khu vực công tác.
-  Đã thực hiện tiếp đất xe gàu.
      Làm tiếp đất tại: ……… Không …………..………………………………………………..
      Và nhận đủ “ Giấy phối hợp cho phép” của đơn vị QLVH liên quan (nếu có): Không có
Cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc lúc ….... giờ ….... phút, ngày …………….…
Người chỉ huy trực tiếp
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
………………………………
Ngưới Giám sát an toàn điện
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
………………………………
Người cho phép
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
………………………………

3. Danh sách nhân viên đơn vị công tác và thay đổi người (nếu có):
TT
Họ, tên
Bậc ATĐ
Đến làm việc
Rút khỏi
Thời gian
(giờ, ngày, tháng)
Ký tên
Thời gian
(giờ, ngày, tháng)
Ký tên
1
Hồ Quốc Thái
5/5
…..


2
Nguyễn Văn Tòng
5/5
…..


3
Nguyễn Đông Duy
5/5
…..


4
Phan Quốc Thịnh
4/5
…..


5
Lê Hữu Cảnh
4/5
6


74.Cho phép làm việc và kết thúc công tác hàng ngày, di chuyển nơi làm việc:
TT
Địa điểm công tác
Thời gian (giờ, ngày, tháng)
Người chỉ huy trực tiếp (ký hoặc ghi tên)
Người cho phép (ký hoặc ghi tên)
Bắt đầu
Kết thúc
1

2


5. Kết thúc công tác:
5.1. Toàn bộ công tác đã kết thúc, dụng cụ đã thu dọn, người đã tập kết tại vị trí an toàn; tiếp đất và biện pháp an toàn do đơn vị công tác làm (nếu có) đã rút hết đảm bảo an toàn. Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác (đã trả hết thiết bị và Giấy phối hợp cho phép của các đơn vị liên quan-nếu có) trả lại nơi làm việc cho ông (bà): ………………………………………. chức danh Người cho phép đại diện đơn vị quản lý vận hành: Điện lực ……….……………………….. lúc ...... giờ ...... ngày ………………
Người chỉ huy trực tiếp (ký và ghi họ, tên): Hồ Quốc Thái  …………………………………

5.2. Đã tiếp nhận và kiểm tra nơi làm việc đảm bảo an toàn, khoá Phiếu công tác vào lúc ………..giờ ……….. phút, ngày ……………………….…………………………..……………….
Người cho phép (ký và ghi họ, tên): ………………………………………………..…………………
* Đã kiểm tra hoàn thành Phiếu công tác ngày: ……………………………….………………...

Người cấp phiếu (ký và ghi họ, tên): …………………….…………………….……………………..
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.