Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

XEM BOI - Xem boi theo ngay sinh

Theo lịch dương lịch... (Click vào Video clip để xem)

Người có ngày sinh 1, 10, 19, 28 thì xem quẻ số 1
Người có ngày sinh 2, 11, 20, 29 thì xem quẻ số 2
Người có ngày sinh 3, 12, 21, 30 thì xem quẻ số 3
Người có ngày sinh 4, 13, 22, 31 thì xem quẻ số 4

Người có ngày sinh 5, 14, 23,  thì xem quẻ số 5 
Người có ngày sinh 6, 15, 24,  thì xem quẻ số 6 
Người có ngày sinh 7, 16, 25,  thì xem quẻ số 7 
Người có ngày sinh 8, 17, 26, thì xem quẻ số 8 
Người có ngày sinh 9, 18, 27, thì xem quẻ số 9 

Quẻ số 1


Quẻ số 2Quẻ số 3


Quẻ số 4


Quẻ số 5


Quẻ số 6


Quẻ số 7


Quẻ số 8
 


Quẻ số 9  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.