Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phu luc I-2 So theo doi TB AT nghiem ngat. KH1235


Phụ lục I-2

Sổ theo dõi thiết bị có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt

 Do trung tâm kiểm định kiểm tra

(Theo quy định tại NĐ44/CP)

TT
Tên thiết bị
Hiệu,
Nước sản xuất
Tải trọng
Cho phép
Ngày kiểm định, ngày hết hạn
Kết quả kiểm định
1
Xe tải cẩu số ….
Hàn quốc
3 tan
29/8/2017
29/6/2018
Tot / so kiem dinh
2
Xe tải cẩu số ….
Han quoc
2 tan
3
Plan số …
4
Tời 2 tấn, số


Đính kèm giấy kiểm định của Trung Tâm kiểm định thiết bị nâng.

Ngày ………………………………

Giám Đốc


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.