Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Bien ban kiem tra quan ly an toan - Mau 06

BIÊN BẢN KIỂM TRA
QUẢN LÝ AN TOÀN- VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Áp dụng đối với việc kiểm tra do Đơn vị hoặc Tổng công ty thực hiện)
………………………………, Vào  lúc :  ………giờ …… ngày …… …tháng ……… năm …..trong EVN.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.
Đoàn kiểm tra:....................................................
1. Ông ................................... : Trưởng đoàn
2. Ông ....................................: Thành viên
3. Ông ....................................: Thành viên
Đại diện đơn vị (Cơ sở) được kiểm tra :
- Cơ sở :……………………………………………  
- Đơn vị  : …………………………………………
1.Ông ………
2.Ông ………
3.Ông ………
4.Ông ………
Đã kiểm tra công tác quản lý KTAT tại Đơn vị (Cơ sở) và có nhận xét như sau :
1.    Về đơn vị công tác làm việc tại hiện trường:           
2.    Thực hiện kế hoạch công tác tuần, phiếu công tác, phiếu thao tác và lệnh công tác:
3.    Thực hiện quy định tổ chức và duy trì công tác ATVSLĐ:
a. Tổ chức sinh hoạt hàng ngày:   
   


b. Tổ chức kiểm điểm đánh giá hàng tuần, hàng tháng, hàng quý:

c. Công tác kiểm tra ATLĐ tại hiện trường làm việc và công tác quản lý ATVSLĐ của các cấp: 


d. Những quy định khác :
Ký nháy sang trang :      - Trưởng đoàn : ………………..     - Đại diện đơn vị (Cơ sở) : ……………………..               


4.    Quản lý phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn và thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, dụng cụ và phương tiện thi công:


5.    Việc triển khai thực hiện các quy trình, quy định, văn bản thông báo, chỉ đạo của các cấp về ATVSLĐ:
Xem chi tiết các hạng mục và kết quả thực hiện theo bảng Phụ lục lập ngày                  
6.    Những vấn đề khác như kiến nghị về ATVSLĐ; thực hiện kế hoạch ATVSLĐ;thực hiện phương án phòng chống TNLĐ; quản lý vị trí nguy hiểm trên lưới điện, ...:7.    Kiến nghị của Đoàn kiểm tra :Họ tên Trưởng đoàn kiểm tra : ………………………………
 ký tên :
8.     Ý kiến của Đại diện đơn vị (Cơ sở) được kiểm tra :

Họ tên Đại diện đơn vị (Cơ sở) : ………………………………………
 ký tên :
Kết thúc kiểm tra vào  lúc :  ………giờ …… ngày …… …tháng ……… năm .........

Ý kiến của Trưởng Phòng/Ban KTAT:


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.