Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Mẫu giấy đăng ký công tác của EVN


MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC  (Dùng cho  các đơn vị  trực thuộc, công ty con do EVNnắm giữ 100% vốn điều lệ)

PHÂN XƯỞNG (ĐỘI)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày … tháng … năm …

GIẤY ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC
Kính gửi: ..............................................................................
Căn cứ Biên bản khảo sát hiện trường (nếu có) ...................................,
Phân xưởng, Đội (Bộ phận v.v) .........................................................................
..................................................... đăng ký tiến hành công việc, cụ thể như sau:
1. Nội dung công việc: .......................................................................................
.............................................................................................................................
2. Địa điểm (hoặc thiết bị) tiến hành công việc: ................................................
.............................................................................................................................
3. Điều kiện về an toàn điện để thực hiện công việc: .........................................
.............................................................................................................................
4. Thời gian tiến hành công việc: ..................................................................
.............................................................................................................................
5. Số lượng ĐVCT (nếu có): .................................................
6. Số lượng nhân viên 01 ĐVCT: 6.1) ... /ng; 6.2) ... /ng; 6.3) .../ng.
7. Người LĐCV (nếu có): .......................................................... Bậc ATĐ .../5
8. Người GSATĐ (nếu có): 8.1) ................................................ Bậc ATĐ .../5
8.2) ............................. Bậc ATĐ .../5
8.3) .............................. Bậc ATĐ .../5
9. Người CHTT: 9.1).................................................................. Bậc ATĐ .../5;
9.2) .............................. Bậc ATĐ .../5
9.3) .............................. Bậc ATĐ .../5
10. Các đơn vị quản lý vận hành có liên quan đến công việc phải cấp Giấy phối hợp cho phép, bao gồm (nếu có): ..............................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
11. Những yêu cầu khác: ....................................................................................
12. Người liên hệ: ................................ chức vụ: ..................... ĐT: .................
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.


LÃNH ĐẠO PHÂN XƯỞNG (ĐỘI)
(Ký và ghi họ tên)


PHÂN XƯỞNG
(Bộ phận)
DANH SÁCH CBCNV ĐƯỢC CỬ ĐỂ LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
Có giá trị từ ngày … /… / … đến ngày … /… /…

TT
Họ và tên
Bậc AT
Chức danh
1

......./5


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
LÃNH ĐẠO PHÂN XƯỞNG (ĐỘI)
(Ký và ghi họ tên)Ghi chú: Hằng năm  khi có thay đổi về nhân sự và chức danh, phải lập lại danh sách này để gửi cho đơn vị (bộ phận) quản lý vận hành.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.