Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Link Internet Thông tư - Nghị định

Link Internet Thông tư - Nghị định.

- Lưu trữ các link liên kết trang web pháp luật ATVSLĐ.
Mục đích dễ truy tìm tra cứu và liên kết các quy định với nhau.

- Đó cũng là chìa khóa cho công tác ATLĐ cập nhật kịp thời các văn bản quy định mới.

* Nghị định 39-2016 hướng dẫn một số điều Luật AT.

* Luật AN TÒAN vệ sinh lao động năm 2015.


* Thông tư 07/BLDTBXH tổ chức thực hiện ATVSLĐ (Thay TT01 kiểm tra chấm điểm...).


* Nghị định 44/CP Quy định công tác kiểm định và Huấn luyện An toàn Lao động.


* Luật điện lực 24/2012 Sửa đổi bổ sung thay cho luật điện lực 2004.


* Thông tư 13/2016 Bộ LDTBXH Danh mục CÔNG VIỆC có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt.


* Thông tư 06/2014 về Hoạt động kiểm định thiết bị nghiêm ngặt AT TRÁCH NHIỆM Bộ lao động quản lý.


* Thông tư 07/2014 Ban hành 27 Q trình kiểm định thiết bị AT nghiêm ngặt.


* Thông tư 27 về công tác huấn luyện năm 2013 (thay đổi bang NĐ 44-2016)


* Bộ luật Lao động 2012.


* Quy chuẩn Quốc gia và An toàn điện.Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.