Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Đề thi tình huống lưới điện


ĐỀ 30

Giả sử có sơ đồ lưới điện minh họa như hình bên dưới:
                  - Điện lực A và Điện lực B thuộc cùng một Công ty Điện lực X.
- Điện lực A QLVH tuyến 471 giao chéo và nằm bên dưới đường dây 110kV.
- Điện lực B QLVH tuyến 475 giao chéo và nằm bên dưới đường dây 110kV.
- Chi nhánh điện cao thế C quản lý đường dây 110 kV.
          Một đơn vị công tác thuộc Chi nhánh điện cao thế C được giao nhiệm vụ thực hiện thay dây dẫn khoảng trụ (10-11) thuộc tuyến đường dây 110kV.Anh (chị) hãy trình bày trình tự các bước tổ chức thực hiện công việc nêu trên sao cho đảm bảo an toàn.

Đáp án:

Đây là công tác có kế hoạch, nên để triển khai thực hiện công tác này cần phải thực hiện các bước sau:
I.          Khảo sát hiện trường:
1.         Thành phần khảo sát hiện trường:
a)         Đại điện Chi nhánh Điện cao thế.
b)        Đại diện của đơn vị quản lý vận hành Điện lực A.
c)         Đại diện của đơn vị quản lý vận hành Điện lực B.
d)        Người sẽ được cử làm người chỉ huy trực tiếp của đơn vị công tác.
2.         Khối lượng công việc:
a)         Thay dây dẫn khoảng trụ 10-11 của tuyến 171.
b)        Do tuyến đường dây 171 vượt qua tuyến 471 và tuyến 475 đang vận hành tại khoảng trụ 10-11 nên để thay dây dẫn khoảng trụ 10-11 của tuyến 171 thì phải cắt điện tuyến 471 và tuyến 475.
3.         Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
a)         Bộ phận trực ca vận hành Điện lực A:
1)    Đầu mối liên hệ với Điều độ để cắt – đóng điện tuyến 471.
2)    Cử người thực hiện biện pháp an toàn phối hợp cho phép với đơn vị công tác.
b)        Bộ phận trực ca vận hành Điện lực B:
3)    Đầu mối liên hệ với Điều độ để cắt – đóng điện tuyến 475.
4)    Cử người thực hiện biện pháp an toàn phối hợp cho phép với đơn vị công tác.
c)         Bộ phận trực ban vận hành Chi nhánh điện cao thế:
1)    Đầu mối liên hệ với Trực ban vận hành CTLĐCTMN cắt – đóng điện tuyến 171.
2)    Bàn giao tuyến đường dây đã cắt điện cho người cho phép.
d)        Đơn vị công tác:
1)    Đặt tiếp đất trên tuyến 171 tại vị trí làm việc. 
2)    Thay dây dẫn khoảng trụ 10-11 của tuyến 171.
II.       Đăng ký công tác:
1.         Đội trưởng Đội quản lý vận hành đường dây 110kV gửi Giấy đăng ký công tác đến Điện lực A và Điện lực B; Điện lực A và Điện lực B lập kế hoạch công tác tuần, đăng ký cắt điện, viết phiếu công tác.  
2.         Đội trưởng Đội quản lý vận hành đường dây 110kV đăng ký công tác với Trực ban vận hành CNĐCT; CNĐCT lập kế hoạch công tác tuần, đăng ký cắt điện, viết phiếu công tác.  

III.     Thủ tục chuẩn bị công tác:
1.         Trực ban vận hành CNĐCT cấp 01 phiếu công tác cho đơn vị công tác để thay dây dẫn khoảng trụ 10-11 của tuyến 171, giao phiếu công tác cho người cho phép.
2.         Trưởng ca vận hành Điện lực A cấp 01 Giấy phối hợp cho phép, giao cho người thực hiện biện pháp an toàn phối hợp cho phép.
3.         Trưởng ca vận hành Điện lực B cấp 01 Giấy phối hợp cho phép, giao cho người thực hiện biện pháp an toàn phối hợp cho phép.
IV.     Chuẩn bị nơi làm việc và thủ tục cho phép làm việc:
1.         Ca trực đương ca của Điện lực A thực hiện: 
a)         Liên hệ với Điều độ cắt điện tuyến 471.
b)        Đặt tiếp đất tại trụ 471/36, 471/37 tuyến 471.
c)         Cử người bàn giao các biện pháp an toàn và Giấy phối hợp cho phép với người chỉ huy trực tiếp của đơn vị công tác.
2.         Ca trực đương ca của Điện lực B thực hiện: 
a)         Liên hệ với Điều độ cắt điện tuyến 475.
b)        Đặt tiếp đất tại trụ 475/24, 475/25 tuyến 475.
c)         Cử người bàn giao các biện pháp an toàn và Giấy phối hợp cho phép với người chỉ huy trực tiếp của đơn vị công tác.
3.         Trực ban vận hành của CNĐCT thực hiện: 
a)    Liên hệ với Trực ban vận hành CTLĐCTMN cắt điện tuyến 171.
b)    Thông báo cho người cho phép thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc.
4.         Đơn vị công tác: 
a)         Đặt tiếp đất tại trụ 10 về phía trụ 9, tiếp đất tại trụ 11 về phía trụ 12 của tuyến 171.
b)        Thay dây dẫn khoảng trụ 10-11 của tuyến 171 theo phiếu công tác.
V.       Kết thúc công tác và thủ tục trao trả nơi làm việc:
1.         Sau khi kết thúc công tác, người chỉ huy trực tiếp và người cho phép khóa phiếu công tác; người chỉ huy trực tiếp trả Giấy phối hợp cho phép cho ca trực vận hành đương ca của Điện lực A và Điện lực B, người cho phép báo cho Trực ban vận hành CNĐCT. Phiếu công tác được trả cho người cấp phiếu là Trực ban vận hành CNĐCT.

2.         Trực ban vận hành của CNĐCT thực hiện: 
a)         Kiểm tra đơn vị công tác đã khóa phiếu.
b)        Liên hệ với Trực ban vận hành CTLĐCTMN đóng điện tuyến 171.
3.         Ca trực đương ca Điện lực A thực hiện: 
a)         Kiểm tra tuyến 471 không còn tiếp đất.
b)        Liên hệ với Điều độ đóng điện tuyến 471.
4.         Ca trực đương ca Điện lực B thực hiện: 
a)         Kiểm tra tuyến 475 không còn tiếp đất.
b)        Liên hệ với Điều độ đóng điện tuyến 475.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.