Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Giấy phối hợp cho phép - PHỐi HỢP cho phép khi có từ 2 đơn vị thao tác.

TÊN ĐƠN VỊ  
GIẤY PHỐI HỢP CHO PHÉP
Số:..../....../.......
1. Cấp cho:
1.1. Người lãnh đạo công việc (nếu có):.................................................................................................
1.2. Người chỉ huy trực tiếp: ....................................................................................... Bậc ATĐ .../5
1.3. Nhân viên đơn vị công tác: (ghi số luợng người): ............................................................................
Thuộc (Công ty, Phân xưởng v.v) ……………………………………………………………………….
1.4. Địa điểm công tác: ........................................................................................................................
1.5. Nội dung công tác: .........................................................................................................................
1.6. Thời gian theo kế hoạch:
- Bắt đầu công việc:......giờ ......phút, ngày....../...../.........
- Kết thúc công việc:......giờ ......phút, ngày....../....../........
1.7. Điều kiện về an toàn điện để tiến hành công việc (ghi rõ cắt điện một phần hay hoàn toàn thiết bị, đường dây, đoạn đường dây, tiếp đất tại vị trí nào): …………………………….......................................
…………...............................................................................................................................................
1.8. Các đơn vị QLVH khác có liên quan đến thực hiện cho phép vào làm việc: ……………………
…………..............................................................................................................................................
1.9. Người thực hiện biện pháp an toàn của đơn vị QLVH cấp Giấy phối hợp cho phép để người cho phép của đơn vị QLVH cấp PCT thực hiện cho phép làm việc tại hiện trường: .................................……. Chức danh: ......................
1.10. Người giám sát an toàn điện (nếu có) ………………………………………… Bậc ATĐ …/5
Giâý phối hợp cho phép cấp ngày ...../...../...... . Người cấp (ký và ghi họ, tên): ..................................
2. Biện pháp an toàn phối hợp cho phép:
2.1. Những thiết bị, đường dây, đoạn đường dây đã cắt điện: ………….............................................
…………………………………………………………………………………………..……………
2.2. Đã tiếp đất tại vị trí: …………......................................................................................................
2.3. Biện pháp an toàn khác: ……………............................................................................................
2.4. Phạm vi được phép làm việc: ..……………………………………………………………….… 2.5. Cảnh báo, chỉ dẫn cần thiết: ……………………………………………………………………...
2.6. Người chỉ huy trực tiếp và người cho phép được phép làm thủ tục cho phép làm việc đối với phần thiết bị của ……………………………………….., lúc …...giờ …...phút, ngày ….../….../…....
Người thực hiện biện pháp an toàn phối hợp cho phép (ký và ghi họ, tên): ......................................
3. Tiếp nhận phần thiết bị của đơn vị có liên quan đến nơi làm việc:
3.1. Đã kiểm tra những biện pháp an toàn tại hiện trường: …………………………………………
3.2. Đơn vị công tác làm biện pháp an toàn  ………….......................................................................
NCHTT nhận “Giấy phối hợp cho phép” lúc ...giờ ... phút, ngày ...../...../.......
Người chỉ huy trực tiếp (ký và ghi họ, tên): ........................................................................................
Người giám sát an toàn điện (ký và ghi họ, tên-nếu có): ......................................................................
4. Trả lại cho đơn vị QLVH phần thiết bị không còn liên quan đến công việc:
4.1. Thời gian, nội dung giao, nhận: …………………………………...…………………….............
4.2. Họ tên người nhận …………………… chức danh …………… đơn vị ………………………..
4.3. Đã thông báo với đơn vị QLVH cấp phiếu công tác, lúc ……giờ …..phút, ngày… /……/ ……
Họ, tên người nhận …………………………………………… chức danh …………………………
4.4. Người chỉ huy trực tiếp (ký và ghi họ, tên): ……………………………………………………….
Đã kiểm tra hoàn thành phiếu, ngày ...... /...... /......

Người cấp Giấy phối hợp cho phép (ký và ghi họ, tên):........................................................

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.