Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Giải pháp đã thực hien xử lý Vtnh 2016

Ý kiến tham gia hội nghị tổng kết An toàn 2016

A- Về VTNH.

I./ VTNH ảnh hưởng với lưới điện và trụ trung áp:

Giải pháp cơ bản là chuyển nguồn hạ áp cùng nguồn điện trung áp và cấp trạm cấp nguồn không cho đường dây hạ áp qua vị trí thao tác.


1./ Hạ áp giao chéo qua nguồn trung áp khác: giải pháp cấy trạm BA hoặc nâng công suất trạm BA để chuyển hạ áp cùng nguồn trung áp.

2./ Vị trí thao tác có nhiều dây bưu điện khó leo trèo: giải pháp phối hợp cùng Viễn thông bó cáp và thu gọn cáp VT (chương trình bó cáp).

3./ Đường dây điện kế giao chéo với hạ áp khác hoặc kéo qua phân đoạn trung áp khác: giải pháp dời chuyển điện kế về lưới hạ áp mới cùng nguồn trạm và nguồn trung áp.

4./ Đường dây hạ áp khác kéo qua FCO, thiết bị đóng cắt: giải pháp  cắt bỏ đoạn lưới hạ áp qua FCO và cấp nguồn từ hạ áp từ sau FCO đó.


II./ VTNH ảnh hưởng đến 2 nguồn hạ áp hoặc trụ hạ áp:

Giải pháp cơ bản là tạo khoảng cách tại các vị trí giao lai và giải tỏa bớt các vị trí lắp nhiều điện kế và dây bưu điện.

1./ 2 nguồn giáp lai tại 1 trụ: giải pháp dùng 2 khung sắt U lắp 2 phía trụ để có khoảng cách AT (lắp 1350 cái)

2./ 2 nguồn hạ áp 1 pha giao chéo song song nhau: giải pháp cấy trạm mới vận hành 1 pha 3 dây.

3./ Vị trí giáp lại 2 nguồn hạ áp 1 pha: Dùng boulon thanh sắt và sứ ống chỉ đưa xa trụ 1 mét.


III./ VTNH ảnh hưởng đến trạm BA:

Giải pháp cơ bản là AT khi công nhân làm việc trên 1 trụ điện có trạm biến áp với biện pháp là giải tỏa di dời nguồn điện liên quan trạm BA đó..

1./ Hạ áp thấp hơn FCO trạm BA: giải pháp nâng FCO lên cao và lắp sứ đỡ trung áp.

2./ Trạm khách hàng có hạ áp đang chéo: giải pháp thỏa thuận với khách hàng cải tạo an toàn khắc phục không còn VTNH (Dời trạm, trồng trụ mới…).

3./ Trạm biến áp có nguồn hạ áp khác giáp lai hoặc giao chéo: giải pháp chuyển lưới, cấp trạm phù hợp hoặc cắt lưới đảm bảo an toàn.


B- Ý kiến khác:

1./ Hạn chế phát sinh VTNH tại trụ khó leo trèo: Kinh doanh có quy định lắp điện kế tại trụ nhất là vùng Xã.

2./ Công tác huấn luyện năm 2017: Xin ý kiến về kế hoạch chương trình huấn luyện sát hạch.

  * Đề nghị giáo viên Cty khác tham gia huấn luyện (giao lưu học hỏi).


3./ TT07 thay thế TT01: đề nghị hiểu chỉnh bổ sung quy định chấm điểm và thành lập HD ATVSLĐ theo quy định nào.


4./ Ý kiến khác về tham gia kiểm tra giao lưu các Cty Bạn (sát hạch QT hoặc chấm điểm ATVSLĐ định kỳ).

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.