Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Việc của bạn


Sổ tay An toàn của Bạn

Trang New:

https://luctg.blogspot.com/p/trang-2-safety16.html
Ngày 14/12/2016
     Họp tọa đàm CBAT và tiển anh Đạt về Phòng QLĐT
Ngày 04/01/2016
     Họp tổng kết công tác AT - SPC chủ trì.
Nội dung:
- Báo cáo tổng kết AT và tổng kết tọa đàm AT ngày 17-12-2016
- Tiền Giang ... VTNH còn 37VT. thực hiện 97%
Phó tổng kết luật:
   Trực ban VH phải làm đúng chức năng hạn chế việc khách nhất là DV khách hang.
   Chuẩn hóa và xoa VTNH
   Ý thức và hành động .... tạo thói quen tố về AT và chap hành cho CN.
----------------------------------------------------------------

Tao bang Excel
----------------------------------------------------------


Lien ket cung file trong HTML
https://quantrimang.com/tao-cac-lien-ket-link-trong-ms-word-34122

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.