Thứ Hai, tháng 12 12, 2016

Quy định thưởng và kỷ luật lao động của SPC

https://drive.google.com/file/d/0B6WKdnZwzOU-TVVpdGE0SFFnaTQ/view?usp=sharing

Quy định thưởng và xử lý vi phạm ATVSLĐ của Tổng công ty

Quy định 4198 ngày 21-10-2016 

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY