Thứ Hai, tháng 12 12, 2016

Quy định ATVSLĐ của Tổng công ty

    (Click here xem tất cả VB)
DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH ATLĐ - EVN SPC

1./ Quy định tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ - SPC. Quy định 4116

2./ Quy định Bảo vệ hành lang an toàn LĐ Cao áp - SPC. Quy định 4013

4./ Quy định kiểm tra chấm điểm 4117.

5./ Quy định quản lý dụng cụ AT 4118.

6./ Chính sách ATLĐ của SPC số 9471/EVN SPC tháng 12-2016.

7./ Chức năng nhiệm vụ của CBAT 2016.

8./ Quy chế thưởng ATVSLD 2017.
.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY