Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Huong dan eoffice 3TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬN VĂN BẢN ĐẾNCác bước xử lý văn bản đối với Ban giám đốc1. Văn bản ở “Chờ xử lý”
Bước 1:
Vào “Văn bản đến”, chọn “Chờ xử lý”
Bước 2:
Lựa chọn văn bản cần xử lýBước 3: Bấm vào “Nội dung văn bản” để xem nội dung của văn bảnBước 4: Bấm vào “Xử lý” để hiển thị giao diện xử lý văn bảnBước 5: Nhập các thông tin để xử lý văn bản gồm:Đối với các văn bản từ ngày 17/11/2017 trở về trước:
- Tích chọn
“VB đã xử lý xong”- Bấm nút “Lưu” để hoàn tất xử lý văn bảnĐối với các văn bản từ ngày 17/11/2017 trở về sau:
- Nhập ý kiến chỉ đạo
- Chọn nơi chuyển cho lãnh đạo, phòng ban.
“Chủ trì” (viết tắt là CT - nơi
giải quyết chính),
“Phối hợp” (viết tắt là PH - cùng phối hợp với phòng ban khác
để giải quyết),
“Xem” (viết tắt là XE - chỉ xem để biết). Có thể chọn vào tên cá
nhân của mình để chuyển văn bản vào mục
“Cá nhân”- Tích chọn “VB đã xử lý xong”- Bấm nút “Lưu” để hoàn tất xử lý văn bản
-
Lưu ý: Đối với những văn bản đã có ý kiến chỉ đạo và chuyển cho phòng
ban rồi thì không cần nhập ý kiến chỉ đạo và chọn nơi chuyển nữa mà chỉ tích chọn
“VB đã xử lý xong” và bấm nút “Lưu” để hoàn tất xử lý văn bản.2. Văn bản ở “Xem để biết”
Bước 1:
Vào “Văn bản đến”, chọn “Xem để biết”
Bước 2:
Lựa chọn văn bản cần xử lýBước 3: Bấm vào “Nội dung văn bản” để xem nội dung của văn bảnBước 4: Bấm vào “Xử lý” để hiển thị giao diện xử lý văn bảnBước 5: Nhập các thông tin để xử lý văn bản gồm:
- Tích chọn
“VB đã xử lý xong”- Bấm nút “Lưu” để hoàn tất xử lý văn bảnCác bước xử lý văn bản đối với Trưởng phòng ban1. Văn bản ở “Chờ xử lý”
Bước 1:
Vào “Văn bản đến” của phòng, chọn “Chờ xử lý”
Bước 2:
Lựa chọn văn bản cần xử lýBước 3: Bấm vào “Nội dung văn bản” để xem nội dung của văn bảnBước 4: Bấm vào “Xử lý” để hiển thị giao diện xử lý văn bảnBước 5: Nhập các thông tin để xử lý văn bản gồm:
- Nhập ý kiến chỉ đạo
- Chọn nơi chuyển cho lãnh đạo, nhân viên phòng ban.
“Chủ trì” (viết tắt là
CT - nơi giải quyết chính),
“Phối hợp” (viết tắt là PH - cùng phối hợp với nhân
viên khác để giải quyết),
“Xem” (viết tắt là XE - chỉ xem để biết). Có thể chọn vào
tên cá nhân của mình để chuyển văn bản vào mục
“Cá nhân”- Tích chọn “VB đã xử lý xong”- Bấm nút “Lưu” để hoàn tất xử lý văn bản2. Văn bản ở “Xem để biết”
Bước 1:
Vào “Văn bản đến” của cá phòng, chọn “Xem để biết”
Bước 2:
Lựa chọn văn bản cần xử lýBước 3: Bấm vào “Nội dung văn bản” để xem nội dung của văn bảnBước 4: Bấm vào “Xử lý” để hiển thị giao diện xử lý văn bảnBước 5: Nhập các thông tin để xử lý văn bản gồm:
- Nhập ý kiến chỉ đạo (Nếu có)
- Chọn nơi chuyển cho lãnh đạo, nhân viên phòng ban. Tích chọn vào
“Xem” (viết tắt là XE - chỉ xem để biết) vì đây là những văn bản chỉ cần phổ biến.
- Tích chọn
“VB đã xử lý xong”- Bấm nút “Lưu” để hoàn tất xử lý văn bảnCác bước xử lý văn bản đối với Phó phòng ban1. Văn bản ở “Chờ xử lý” (Là những văn bản giải quyết chính hoặc cần phối hợp
để giải quyết)
Bước 1: Vào “Văn bản đến” của cá nhân, chọn “Chờ xử lý”
Bước 2:
Lựa chọn văn bản cần xử lýBước 3: Bấm vào “Nội dung văn bản” để xem nội dung của văn bảnBước 4: Bấm vào “Xử lý” để hiển thị giao diện xử lý văn bảnBước 5: Nhập các thông tin để xử lý văn bản gồm:
- Tích chọn
“VB đã xử lý xong”- Bấm nút “Lưu” để hoàn tất xử lý văn bản2. Văn bản ở “Xem để biết”
Bước 1:
Vào “Văn bản đến” của cá nhân, chọn “Xem để biết”
Bước 2:
Lựa chọn văn bản cần xử lýBước 3: Bấm vào “Nội dung văn bản” để xem nội dung của văn bảnBước 4: Bấm vào “Xử lý” để hiển thị giao diện xử lý văn bảnBước 5: Nhập các thông tin để xử lý văn bản gồm:
- Tích chọn
“VB đã xử lý xong”- Bấm nút “Lưu” để hoàn tất xử lý văn bảnKhi được trưởng phòng ủy quyền
3.
Văn bản ở “Chờ xử lý”
Bước 1:
Vào “Văn bản đến” của phòng, chọn “Chờ xử lý”
Bước 2:
Lựa chọn văn bản cần xử lýBước 3: Bấm vào “Nội dung văn bản” để xem nội dung của văn bảnBước 4: Bấm vào “Xử lý” để hiển thị giao diện xử lý văn bảnBước 5: Nhập các thông tin để xử lý văn bản gồm:
- Nhập ý kiến chỉ đạo
- Chọn nơi chuyển cho lãnh đạo, nhân viên phòng ban.
“Chủ trì” (viết tắt là
CT - nơi giải quyết chính),
“Phối hợp” (viết tắt là PH - cùng phối hợp với nhân
viên khác để giải quyết),
“Xem” (viết tắt là XE - chỉ xem để biết).
- Tích chọn
“VB đã xử lý xong”- Bấm nút “Lưu” để hoàn tất xử lý văn bản4. Văn bản ở “Xem để biết”
Bước 1:
Vào “Văn bản đến” của cá phòng, chọn “Xem để biết”
Bước 2:
Lựa chọn văn bản cần xử lýBước 3: Bấm vào “Nội dung văn bản” để xem nội dung của văn bảnBước 4: Bấm vào “Xử lý” để hiển thị giao diện xử lý văn bảnBước 5: Nhập các thông tin để xử lý văn bản gồm:
- Nhập ý kiến chỉ đạo (Nếu có)
- Chọn nơi chuyển cho lãnh đạo, nhân viên phòng ban. Tích chọn vào
“Xem” (viết tắt là XE - chỉ xem để biết) vì đây là những văn bản chỉ cần phổ biến.
- Tích chọn
“VB đã xử lý xong”- Bấm nút “Lưu” để hoàn tất xử lý văn bảnCác bước xử lý văn bản đối với Nhân viên1. Văn bản ở “Chưa kết thúc” (Là những văn bản giải quyết chính hoặc cần phối
hợp để giải quyết)
Bước 1: Vào “Văn bản đến” của cá nhân, chọn “Chưa kết thúc”
Bước 2:
Lựa chọn văn bản cần xử lýBước 3: Bấm vào “Nội dung văn bản” để xem nội dung của văn bảnBước 4: Bấm vào “Xử lý” để hiển thị giao diện xử lý văn bảnBước 5: Nhập các thông tin để xử lý văn bản gồm:
- Nhập nội dung xử lý
- Tích chọn
“VB đã xử lý xong”- Bấm nút “Lưu” để hoàn tất xử lý văn bản2. Văn bản ở “Xem để biết”
Bước 1:
Vào “Văn bản đến” của cá nhân, chọn “Xem để biết”
Bước 2:
Lựa chọn văn bản cần xử lýBước 3: Bấm vào “Nội dung văn bản” để xem nội dung của văn bảnBước 4: Bấm vào “Xử lý” để hiển thị giao diện xử lý văn bảnBước 5: Nhập các thông tin để xử lý văn bản gồm:
- Nhập nội dung xử lý
- Tích chọn
“VB đã xử lý xong”- Bấm nút “Lưu” để hoàn tất xử lý văn bản

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.