Photo ATD

Những hình ảnh an toàn vệ sinh lao động; Thi công ĐZ thiết bị điện;
Công tác huấn luyện KTAT và các sự kiện quan trọng trong EVN.

 

(Click on image)
https://drive.google.com/drive/folders/1mDTzx2uWvOHT2g2I_ZtXtO0VDQg-TIGc?usp=sharing
 

 
* * *
QCSKY
QCSKY