Photo ATD

Những hình ảnh an toàn vệ sinh lao động; Thi công ĐZ thiết bị điện;Công tác huấn luyện KTAT và các sự kiện quan trọng trong EVN. 
* * *
QCSKY
QCSKY