Thứ Hai, tháng 12 12, 2016

Quy định thưởng và kỷ luật ATLĐ của PC

Quy định về thưởng và vi phạm 

công tác ATVSLĐ của PC

https://drive.google.com/file/d/0B6WKdnZwzOU-VTA3WUJDTjRSNEE/view
 
 

(*) Danh mục các quy chế nội bộ (TTBV quản lý)

 
 
 

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY