Thứ Hai, tháng 12 12, 2016

Chỉ thị ATVSLĐ của Tập đoàn

Chỉ thị ATVSLĐ của Tập đoànClick here...


.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY