Thứ Hai, tháng 12 12, 2016

Theo dõi công tác kiểm tra ATLĐ và Vi phạm

 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B6WKdnZwzOU-S0hMSEFBd2tZT00?usp=sharing

 
 

 

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY