Thứ Tư, tháng 1 25, 2017

Quy chế 374 SPC về QC quản lý nội bộ đến 15/01/2017Quy chế quản lý nội bộ SPC đến 15/01/2017

https://drive.google.com/file/d/0B6WKdnZwzOU-V1ZERW9pWDJLUDA/view?usp=sharing

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY