Danh muc Du lieu KTAT


 Dữ liệu lưu trữ

1./ Thư viện Văn bản PLLĐ                                           

2./ Văn bản quy định AT SPC & PC

3./ Công văn thông tin tổng hợp khác                            

4./ Thông báo "Mới" 

5./ Quy định dụng cụ AT - ĐL - TC                               

6./ Theo dõi biên bản kiểm tra AT

7./ Theo dõi vị trí nguy hiểm LĐ                                     

8./ Quy định sửa điện nóng Hotline 

9./ Phương án PC tai nạn thường gặp                            

10./ Công tác PCCC 

11./ Công tác Phòng chống bão lụt                                  

12./ Hành lang AT lưới điện cao áp.


 
* * *
QCSKY
QCSKY