Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

72-27


An: 72-27 ==72
Có khả năng không nên tiết lộ ra, mặt từ từ làm sẽ thành công.
Bạn bè nhiều người mến.
Không nên khoe khoang dễ bị tiểu nhân.
Có việc tính toán làm ăn thì lúc này sẽ dễ thành công.
Lúc này có duyên ngầm… bạn khác phái mến yêu.
Công việc mua bán lúc này sẽ tốt, cứ tiến hành.
Số hạp 72, 27. Số kỵ 23

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY