Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

70-29Sang: 70-29 == 70
Đang thoải mái, nhà đất ổn định.
Người chịu khó cho công việc.
Không nên xen vào việc người khác  hoặc giúp đỡ người khác sẽ bị xui rủi, không tốt.
Số hạp 29. Số kỵ 70

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY