Thứ Hai, tháng 11 05, 2018

Công ty TNHH và thiết bị PCCC - Tín Thành - HCM


An nguyen thiet bi phong va chay,


Giu an bep cui am tinh hong.


Phong an phong nguy xuyen thoi diem,


Vinh Hao an lanh lan toan an. 


.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY