Thứ Sáu, tháng 7 27, 2018

Cách đưa PDF vào trang Web

Kỹ thuật chèn file vào website

1./ Đưa file PDF vào Google Drive
2./ Chia sẻ file lên Web
3./ Vào File --> Embed this PDF file
4./ Copy Code
5./ Tạo bài đăng Web

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY