Thứ Sáu, tháng 9 14, 2018

Thoi gian Việt Nam sang Pháp

...http://www.vietourist.com.vn/vn/news/thong-tin-du-lich-nuoc-ngoai/khoang-cach-tu-viet-nam-den-phap-bay-tu-viet-nam-sang-phap-mat-bao-lau-588.html

http://www.vietourist.com.vn/vn/news/thong-tin-du-lich-nuoc-ngoai/khoang-cach-tu-viet-nam-den-phap-bay-tu-viet-nam-sang-phap-mat-bao-lau-588.html

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY