Thứ Tư, tháng 9 26, 2018

Sinh viên thực tập tại Trạm SG 1992

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY