Thứ Năm, tháng 5 17, 2018

Điều 90

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 90. Cấm vận hành
Cấm vận hành xe cần cẩu, xe thang và xe nâng,... trong trường hợp có gió mạnh từ cấp 5 trở lên, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, xử lý sự cố được sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY