Thứ Năm, tháng 5 17, 2018

Điều 89

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 89. Kiểm tra định kỳ
Xe chuyên dùng phải được kiểm tra định kỳ theo quy định hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất.


.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY