Thứ Năm, tháng 5 17, 2018

Điều 86

(Trở về mục lục QTATĐ)


Điều 86. Khoảng cách tối thiểu
Khi di chuyển, vận hành trong khu vực trạm, khoảng cách nhỏ nhất từ bất kỳ bộ phận nào của xe đến phần mang điện của trạm không nhỏ hơn quy định tại Khoản 2 Điều 8.


.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY