Thông tin...

Menu

KD405 theo doi dong tien Chung cu den Thang 1/2018

KD405 đóng tiền:
---------------------
1/ Ngay 26/4/2017
20.000.000 đ - Tien coc

2/ Ngay 12/05/2017
121.901.000 đ

3/ Ngay 17/06/2017
70.973.000 đ

4/ Ngay 21/11/2017
141.931.881 đ

5/ Ngay 18/12/2017
90.107.177 đ

Tong 5 dot: 444.912.177 đ
——————————

6/ Ngay 18/01/2018
101.459.261 đ


Được gửi từ iPhone của tôi

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp.