Thứ Năm, tháng 8 24, 2017

Quy định về các PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

Quy định về trang bị phương tiện BV cá nhân

EVN/SPC/PCTG

 
https://drive.google.com/drive/folders/1POzVTSGXjtLe9TW-kUOw8R4ZXRrLrPUE?usp=sharing

 

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY