Thứ Tư, tháng 1 25, 2017

Bài giảng Power - Nganh dien

Bài giảng dành cho Ngành điện

                                                                    Click on image...
https://drive.google.com/drive/folders/0B6WKdnZwzOU-NVV4c2tyOGpVYVE?usp=sharing


                                       Đối vui IQ - Quy trình an toàn điện 2018 (Click here)

Quy định chung Quy trình ATĐ

Biện pháp tổ chức an toàn cho công việc (6 bước)
 

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY